Sirius Asset Management AB Sirius Asset Management AB

Strategi

Derivatlösningar

Sirius Asset Management är idag en av Sveriges största aktörer på skräddarsydda derivatlösningar anpassade för att uppnå önskad portföljrisk och avkastningsprofil.

Institutionella investerare, företag, förmögna privatpersoner, stiftelser, kapitalförvaltare , fondbolag etc. anlitar Sirius för att konstruera derivat anpassade efter deras förvaltning.

Derivaten kan användas för att:

  • öka förväntad avkastning genom att öka risken på portföljen med derivat
  • minska portföljrisken genom att investera delar av kapitalet i derivat och minska risken på resterande kapital
  • öka portföljens likviditet genom att efterlikna befintlig portfölj med derivat

 

Grunden i våra investeringsstrategier är volatilitetsmekanismen som styr exponeringen och därmed risken vid varje givet tillfälle i placeringen. Ökar risken i marknaden, volatiliteten, minskas exponeringen och minskar risken i marknaden ökas exponeringen. 

Underliggande exponering beror på behov och förväntningar - exempelvis räntefonder, taktisk allokering genom blandfonder, småbolag och fastigheter.

Investeringsstrategierna skapar överavkastning genom olika grader av volatilitet och hävstång och vänder sig till institutionella investerare, företag och privatpersoner. Kärnan i förvaltningsprocessen är riskhanteringen som styr den dynamiska allokeringen.

Kontakta oss för mer information.

 

Strategiutveckling

Nedan diagram är ett exempel på utfall för vår strategi Nordic Bonds. Diagrammet illustrerar strategins överavkastning gentemot underliggande exponering.

RISKINFORMATION
Historisk avkastning ger inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar innebär risktagande och investerat kapital kan komma att öka eller minska i värde.