Sirius Asset Management AB Sirius Asset Management AB

Förfallna produkter

Om kursuppdateringar

Vänligen observera att marknadskurserna är indikativa och uppdateras normalt löpande under dagen. Kursen för ett specifikt värdepapper kan förändras under dagen. Räntor, utveckling i underliggande tillgång, volatilitet, etc, påverkar marknadskursen. Marknadskursen kan vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet under löptiden.

OBS: Felaktigheter kan förekomma och användande av kursuppgifter sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna vid osäkerhet och för fullständiga villkor hänvisas till emittents prospekt.

2022 Autocall Banker - Förfallen

SE0015356928: Förfallen

Marknadskurs (indikativ): 112.50 %

ISIN - SE0015356928
Skydd - Nej
Löptid - 1-5 år
Emittent - BNP Paribas

- Autocall på fyra banker med 2,5 % kvartalsvis utbetalande kupong.
- Inlösen sker om alla aktier ligger över 90 % av startkurs på avläsningsdag.
- Risk på kapitalet på slutdagen om någon aktie fallit mer än 40 % och strukturen ej är förtidslöst.
- På slutdagen återbetalas nominellt belopp enligt villkoren förutsatt ingen kredithändelse inträffat för emittent.

2010 OMX Warrant - Förfallen

SE0014262275: Förfallen

Marknadskurs (indikativ): 24.63 %

ISIN - SE0014262275
Skydd - Nej
Löptid - 5 år
Emittent - Investec Bank

- Smart Start startvärde med 4 genomsnittliga 4 observationer under de 3 första månaderna.
- Avkastningspotentialen motsvarar utvecklingen på OMXS30 multiplicerad med korgens deltagandegrad om 100 % .
- På slutdag är återbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut den avkastning investeraren enligt villkoren har rätt till.
- Det investerade beloppet är inte kapitalskyddat och hela beloppet kan således gå förlorat.

2006 AC Dubbel Kupong - Förfallen

SE0013514106: Förfallen

Marknadskurs (indikativ): 110.50 %

ISIN - SE0013514106
Skydd - Nej
Löptid - 1-5 år
Emittent - Danske Bank

Kupongutbetalning
Kvartalsvis utbetalning
med start 2020-07-23
och därefter den 23:e
följande kvartal.

Om alla bolag över
inlösenbarriär utbetalas
en kvartalsvis ackumulerande
kupong om ytterligare 2,5 %.

- 1,5 % kvartalsvis om alla bolag är över kupongbarriär
- 2,5 % ackumulerande kvartalsvis kupong om alla bolag är över inlösenbarriär fr.o.m. kvartal 4
- Barriärnivåerna stäms av mot underliggande bolag som har sämst utveckling.
- Om alla underliggande är på eller över inlösenbarriären på observationsdag löses produkten in.
- Om underliggande med sämst utveckling är på eller över barriär på observationsdag betalas kupong ut.
- Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
- Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost.

1909 AC Svenska bolag - Förfallen

SE0013409232: Förfallen

Marknadskurs (indikativ): 102.00 %

ISIN - SE0013409232
Skydd - Nej
Löptid - 1-5 år
Emittent - Investec Bank

Kupongutbetalning
Kvartalsvis utbetalning med
start 2020-04-17 och därefter
den 17:e följande kvartal.

- Autocall på fyra svenska bolag som betalar garanterad kupong om 2 % per kvartal.
- Inlösen sker om alla aktier ligger över 90 % av startkurs på avläsningsdag.
- Risk på kapitalet på slutdagen om någon aktie fallit mer än 40 % och strukturen ej är förtidslöst.
- På slutdagen återbetalas nominellt belopp enligt villkoren förutsatt ingen kredithändelse inträffat för emittent.