Sirius Asset Management AB Sirius Asset Management AB

Legalt

Riskfunktionen

Bolagets oberoende funktion för riskhantering ansvarar för att säkerställa identifiering, mätning, kontroll och rapportering av de risker som finns i verksamheten. Den största delen av Bolagets arbete med riskhantering sker ute i verksamheten och i den s.k. “första försvarslinjen”. Funktionen för riskhantering arbetar stödjande i form av löpande stöd och rådgivning till verksamheten i riskrelaterade frågor, och kontrollerande i form av stickprovskontroller och granskningar av utvalda delar av verksamheten. Funktionen för riskhantering är utkontrakterad till en extern leverantör och rapporterar direkt till VD och styrelse.

Bolaget har inte inrättat en separat riskkommitté.

AIFM CAPITAL AB
Olle Lyrfors - ansvarig för funktionen
Tel: +46(0)72 589 82 71
olle.lyrfors@aifm.se
aifmgroup.com

Funktionen för regelefterlevnad

Funktionen för regelefterlevnads uppgift är att kontrollera att Bolaget följer den gällande lagstiftningen samt interna regler givna av styrelsen eller VD. Centrala regelområden är regler för värdepappersmarknaden, ersättningar, penningtvätt, marknadsföring, god värdepappersmarknadssed samt finansiell rådgivning. Funktionen för regelefterlevnad rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

AIFM CAPITAL AB
Robert Bratt - ansvarig för funktionen
Tel: +46(0)70 817 58 72
robert.bratt@aifm.se
aifmgroup.com

Internrevision

Funktionen för internrevision följer upp att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med de interna riktlinjer, policies och instruktioner som bolagets styrelse fastställt.

Göteborgs Revision AB
Stefan Kylebäck - ansvarig för funktionen
Tel: +46(0)70 592 04 99
stefan.kyleback@goteborgsrevision.com

Revisor

Bolaget har till extern revisor utsett:

ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB, PwC Sweden
Johan Brobäck - auktoriserad revisor
Tel: +46(0)10 213 12 70
johan.broback@pwc.com

Swedsec

All personal som arbetar med rådgivning eller som har en ledande ställning är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.

Klagomål mot Sirius Asset Management

Reklamation
Finns ett missnöje med något vill vi gärna att du kontaktar oss och berättar varför. Det kan handla om fakta som missats eller felaktiga tolkningar. För att snabbt hitta lösningar kontakta oss snarast.

Klagomål
Vi tar klagomål och reklamationer på största allvar. För att säkerställa att vi hanterar klagomål tydligt ber vi att få klagomål till Sirius Asset Managements klagomålsansvarige, fredrik.korner@siriusam.se, eller skriftligen till:

Klagomålsansvarig
SIRIUS ASSET MANAGEMENT AB
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Vägledning utanför Sirius Asset Management

Konsumenternas Bankbyrå
För att diskutera ditt ärende med en utomstående part kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Kommunala konsumentvägledare
För råd i enskilda tvister och ärenden kan den kommunala konsumentvägledaren i din kommun hjälpa dig. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På Konsumentverkets hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.

Allmänna reklamationsnämnden
Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomålsärende kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden måste ske inom sex månader från det att Sirius Asset Management första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Sirius Asset Management bör lösas.

Prövning i domstol
Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Sirius Asset Management.