Sirius Asset Management AB Sirius Asset Management AB

Fond

SAM Aktiv Ränta

SAM Aktiv Ränta är en aktivt förvaltad räntefond hedgad i SEK med global inriktning på företagsobligationer klassificerade Investment Grade. Fondens medel kan även placeras i andra räntebärande finansiella instrument och ränterelaterade placeringar med en snittduration om högst 7 år.

SAM Aktiv Ränta vänder sig till institutionella investerare, företag och privatpersoner som tror på placeringar i företagsobligationer och har en placeringshorisont om 3 år eller längre.

SAM Aktiv Ränta är en så kallad Artikel 8-fond och främjar vissa miljömässiga och sociala egenskaper. I riskanalysen integreras ESG-faktorer liksom övriga faktorer som kan påverka portföljens avkastning och risk.

 

Fondutveckling

 

RISKINFORMATION
Historisk avkastning ger inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar innebär risktagande och investerat kapital kan komma att öka eller minska i värde.

Förvaltare

Maria Blidstedt är förvaltare av SAM Aktiv Ränta och förvaltningen syftar till att skapa bra avkastning genom aktiva investeringsval. Det innebär att förvaltaren har ett nära samarbete med kundens investeringar och vid varje givet tillfälle gör investeringar för att uppnå bästa möjliga långsiktiga avkastning.

Kontakt

 

 

 

 

 

Fonddokument

01.

INFORMATIONSBROSCHYR

02.

FONDBESTÄMMELSER

03.

PRIIP