Sirius Asset Management AB Sirius Asset Management AB

Aktivt förvaltat index

SAM Leveraged Fixed Income Index

Indexförvaltning

SAM Leveraged Fixed Income Index är ett av Sirius aktivt förvaltat index med en väldiversifierad portfölj av fonder och ETF:er mot de nordiska och europeiska räntemarknaderna, med fokus på Nordiska företagsobligationer. 

Förvaltningen fokuserar på stor spridning mellan olika branscher - t.ex. industri, shipping, skog, finans, fastigheter, etc. Det är en väl avvägd mix mellan högavkastande instrument och instrument med hög kreditvärdighet. 

För att kunna leverera en hög riskjusterad avkastning till investerare identifieras fonder och ETF:er utifrån aktuellt ränte- och riskläge i marknaderna. Indexvikter, indexsammansättning och exponering justeras löpande för att uppnå önskad risk och allokering. Indexet kan ha exponering om maximalt 200 procent mot underliggande fondkorg, men, kan också vara lägre än 100 procent. Exponeringen styrs av marknadsrisk.

 

Indexutveckling

 

RISKINFORMATION
Historisk avkastning ger inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar innebär risktagande och investerat kapital kan komma att öka eller minska i värde.